O klube

Právna forma: Občianske združenie
Registrované na MVSR dňa : 6.9.2004 pod číslom : VVS/1-900/90-24389 Výpis z registra
IČO: 30795885
DIČ: 2022154607
Bankové spojenie: 20267634/6500

Športový klub AQUATICA je dobrovoľným, záujmovým a nepolitickým združením občanov pôsobiacim na území Slovenskej republiky. Cieľom a poslaním ŠK je vytvárať podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj vo verejnoprospešnom, spoločenskom a kultúrnom živote, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Športový klub AQUATICA sa venuje najmä synchronizovanému plávaniu a plávaniu. Členskú základňu tvoria najmä deti vo veku 7-14 rokov z miest a obcí v okrese Senec - Bernolákovo, Senec, Zálesie, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Tomášov. Klub je členom Slovenskej plaveckej federácie a Asociácie telovýchovných jednôt a klubov.

Tréningy sú pod vedením trénerky a predsedníčky klubu Ing. Ivany Solymosyovej, držiteľky licencie trénera synchronizovaného plávania IV. kvalifikačného stupňa vydanej Slovenskou plaveckou federáciou na základe Vyhlášky MŠ SR č. 444/208 Z.z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.

Od sezóny 2004/2005 v klube pôsobí družstvo prípravky synchronizovaného plávania. Do tohto družstva prijímame dievčatá, ktoré absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik a prejavujú spontánny záujem o synchronizované plávanie. Optimálny vek začiatku pravidelnej športovej prípravy je 8-10 rokov. Tréningy sú zamerané na zdokonaľovanie techniky plávania, zvládnutie základov techniky synchronizovaného plávania a všestranný rozvoj pohybových schopností. Počas roka trénerka hodnotí snaživosť, vytrvalosť v nácviku, dochádzku na tréningy, vznášanlivosť, splývateľnosť, kĺbovú pohyblivosť, rýchlosť osvojovania nových pohybov. Na základe tohto hodnotenia odporúča pokračovať v synchronizovanom plávaní buď na rekreačnej alebo súťažnej (výkonnostnej, vrcholovej) úrovni.

Na družstvo prípravky nadväzuje družstvo mladšie žiačky (od sezóny 2005/2006). Podľa pravidiel je vek v tejto kategórii 10-12 rokov, pričom vek sa určuje k 31.12. daného roka. Od všetkých členov tohto družstva sa očakáva, že sa zúčastnia všetkých majstrovských a pohárových súťaží, na ktoré ich tréner nominuje. Trénerke musí byť oznámené vopred, že sa pretekárka nemôže zúčastniť súťaže. Prioritou je nácvik tímovej (combo) zostavy.

V roku 2013 získali deti z nášho klubu 4x zlato, 2x striebro a 4x bronz na MSR v synchronizovanom plávaní

Od januára 2013 sa členovia klubu zúčastňujú aj oficiálnych plaveckých súťaží.

Prehľad medailových umiestnéní ŠK AQUATICA na majstrovstvách SR v synchronizovanom plávaní:
 
rok zlato striebro bronz
2005 0 0 0
2006 0 0 1
2007 0 1 0
2008 0 0 2
2009 0 2 0
2010 0 0 0
2011 0 1 1
2012 3 1 4
2013 4 2 4
2014 1 3 6
2015 1 1 2