pondelok 6. decembra 2010

Náš klub bol zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011

Dňa 6. 12. 2010 bolo občianske združenie Športový klub AQUATICA zapísané do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nastala zmena u právnických osôb. Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je s účinnosťou od 1. januára 2011 oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ale len za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka), a to na taxatívne vymedzené účely v zákone o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5 % zaplatenej dane.